Kehu! Kehitä! Ideoi!
Anna palautetta!

P- sairaalaa (uusi psykiatrinen sairaala) koskevat palautteet viedään koonteina eteenpäin suunnittelutyöryhmälle.

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n toimintaa koskevia palautteita käsitellään yhdessä ITUillassa, joka kuukauden viimeinen torstai klo 15 Kohtaamispaikassa.

Postilakon takia ITUJA -lehden 4/2019 jakelu on epävarmaa.
Lehtiä on tulossa loppuviikosta Toviin ja Kohtaamispaikkaan jakoon.
Nouda oma lehtesi jo nyt!

previous arrow
next arrow
Slider

Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta psyykkisestä sairastumisesta, päihderiippuvuudesta, jostakin somaattisesta sairaudesta tai muista elämän pulmista joko sairastavana, toipuneena, kuntoutuvana, palveluita käyttäneenä tai läheisenä/omaisena.

Kokemusasiantuntijalla on kokemustietoa sairaudesta, sairastamisesta, sekä hoidossa ja kuntoutuksessa olemisesta. Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä toipumiseen. Hänellä on halu kehittää palveluita ja auttaa muita omalla kokemuksellaan.

Turun Mielenterveysyhdistys ITU:n toiminnassa aktiivisesti mukana olevat kokemusasiantutijat ovat tilattavissa myös muihin kokemusasiantuntijatehtäviin. Kokemusasiantuntijatoimintaa ITU:ssa koordinoi vastaava ohjaaja Eeva Siivonen, ja häneltä voi kysyä lisätietoja.

Vastaava ohjaaja Eeva Siivonen, p. 0400 969 393, eeva.siivonen@itu.fi

ITUn kokemusasiantuntijat

Annaliina
33 vuotta

Kokemustietoni liittyy elämään kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa ja sen hoitoon ja kuntoutukseen.

Olen saanut apua mielenterveyspalveluista, psykoterapiasta, ammatillisesta kuntoutuksesta, vertaistuesta ja läheisiltä.

Toipumistani on tukenut mahdollisuus opiskella, tehdä vapaaehtoistyötä ja tulla kokemusasiantuntijaksi sekä hyvät perhe- ja ystävyyssuhteet, eläimet, luonto, meditointi, musiikki...

Olen ollut kokemusasiantuntijana mukana kansainvälisessä Commune-hankkeessa 2017-2018, johon Suomessa osallistui Turun Ammattikorkeakoulu. Sen aikana suunniteltiin ja toteutettiin pääsääntöisesti kokemusasiantuntijoitten vetämä kurssi sairaanhoitajaopiskelijoille. Olen osallistunut kansainvälisiin konferensseihin asian tiimoilta.

Olen toiminut ITU:ssa kaksisuuntaisten vertaistukiryhmän vertaisohjaajana vuodesta 2012 alkaen. Olen Olen käynyt Filhan Irti tupakasta -vertaisohjaajakoulutuksen 2019 ja ohjannut siitä lähtien ITU:ssa Irti tupakasta –ryhmää.

Haluan omalta osaltani purkaa mielenterveyden haasteisiin liittyvää stigmaa. Jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä. Jokainen on ymmärryksen, avun ja tuen arvoinen.

Toimin mieluiten vertaisryhmän ohjaajana tai tukihenkilönä, kouluttajana sekä palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Jukka
42 vuotta

Minulla on kokemustietoa mielenterveyden häiriöstä sekä päihderiippuvuudesta ja vakavasta haimatulehduksesta jälkikomplikaatioineen. Olen saanut apua vertaistuesta ja vertaisohjaajana toimimisesta.

Valmistuin kokemusasiantuntijaksi KoKoAn kokemusasiantuntijakoulutuksesta keväällä 2019. Olen toiminut vertaisohjaajana V-S Sininauhan Polun alku –ryhmässä sekä ITU:ssa miesten ryhmän vertaisohjaajana ja vertaistukihenkilönä.

Toimin mieluiten vertaisohjaajana tai vertaistukihenkilönä sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa asiakkaan ja ammattilaisen tukena. Minua kiinnostaa myös päihde – ja mielenterveysjärjestöjen toiminnan kehittäminen.

Mari
36 vuotta

Minulla on kokemustietoa masennuksesta,epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, rankasta aikuisten koulu-, opiskelu- ja työpaikkakiusaamisesta, adhd:sta ja oppimisvaikeuksista.

Toipumiseeni on vaikuttanut perhe, ystävät, psykoterapia, vertaistukitoiminta, vapaaehtoistyö, värittäminen, kirjoittaminen, poliisisarjat, dekkareiden lukeminen, novellien kirjoittaminen, musiikki.

Valmistuin kokemusasiantuntijaksi keväällä 2019.

Olen ollut useampaan kertaan sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulussa Turussa kertomassa tarinaani opiskelijoille ja muille kiinnostuneille. Lisäksi olen toiminut itussa vertaisohjaajana useamman vuoden.

Haluan omalla tarinallani ja sinnikkyydelläni vaikuttaa Suomen ja Turun mielenterveyshoidon tasoon ja erityisesti saatavuuteen. Tavoitteeni on, että kun joku jonain päivänä sairastuu, hän saa apua heti, eikä hänen tarvitse tapella omista perusoikeuksistaan aivan selviin asioihin.

Haluan myäs muuttaa ihmisten asennetta siitä, että mielenterveyden sairaudet ovat yhtä normaaleja kuin kaikki muutkin sairaudet, eivätkä ne näy päällä päin.

Minua kiinnostaa työskennellä kouluissa ja työpaikoilla, joissa saan kertoa kokemuksestani. Minua kiinnostaa tulevaisuudessa myös olla mukana erilaisissa työryhmissä, joissa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja. Toivon mukaan saan työskennellä myös sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kouluissa, seminaareissa, tapahtumissa ja muissa paikoissa sekä ammattilaisten rinnalla auttamassa erilaisia ihmisiä.

Minka
26 vuotta

Minulla on kokemustietoa nuoruusiän masennuksesta ja skitsoaffektiivisesta häiriöstä sekä niiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Minua on auttanut ammatillinen kuntoutus, mielekäs työ, kirjoittaminen ja vertaistuki.

Olen valmistunut kokemusasiantuntijaksi KoKoAn ja Salon kansalaisopiston kokemusasiantuntijakoulutuksesta vuonna 2018. Valmistuin 2018 myös ASPA säätiön digikaveri –koulutuksesta. Syksyllä 2019 valmistun turkulaisen Kirjan talon sanataideakatemiasta sanataideohjaajaksi. Tällä hetkellä toimin ITU:ssa psykoosin kokeneiden vertaisryhmän vertaisohjaajana.

Minulla on halu kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita ja auttaa muita omalla kokemuksellani. Toimin mieluiten palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioimisessa sekä vertaisryhmien ohjaajana.

Petteri
40 vuotta

Minulla on kokemustietoa nuoruusiän masennuksesta ja myöhemmin päihderiippuvuussairaudesta, sekä näiden hoidosta, kuntoutuksesta ja mielenterveyden ylläpidosta.

Toipumiseeni on vaikuttanut aktiivinen toimiminen vertaisryhmissä, saamani ammatillinen kuntoutus ja psykoterapia sekä ystävien ja läheisten tuki.

Haluan auttaa muita oman kokemustietoni kautta, toimiminen kokemusasiantuntijana myös ylläpitää parhaiten omaa mielen tasapainoa.

Toimin mieluiten erilaisissa palvelujen kehittämisprojekteissa (työryhmät, seminaarit, luennot) tai kertomalla oman elämäntarinani asiakastapaamisissa (kokemusasiantuntijavastaanotto) sekä vertaisryhmien ohjaajana.

Vellu
34 vuotta

Minulla on kokemustietoa mielenterveyden häiriöistä sekä päihderiippuvuudesta. Minua auttanut vertaisryhmätoiminta, liikunta ja sosiaalisen verkoston vahvistuminen esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan osallistumalla.

Valmistuin kokemusasiantuntijaksi KoKoAn kokemusasiantuntijakoulutuksesta keväällä 2019. Toimin vertaisohjaajana liikunnallisissa ryhmissä, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n puheenjohtajana ja Mielenterveyden keskusliiton valtuuston jäsenenä.

Olen kiinnostunut toimimaan laaja-alaisesti erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä.

Kokemusasiantuntijan eettiset ohjeet

Kokemusasiantuntijan eettiset ohjeet ovat yhteinen arvoperusta kokemusasiantuntijoiden työskentelylle.

 • Noudatan vaitiolovelvollisuutta.
 • Asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.
 • En koskaan, edes toiminnan loppumisen jälkeen, kerro kuulemiani asioita muille.
 • Aina kun huolestun asiakkaan tilanteesta, otan yhteyttä kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattoriin.
 • Kunnioitan moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
 • Kohtelen kaikkia ihmisiä kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.
 • En syrji ketään sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • Kunnioitan jokaisen oikeutta tehdä omaan elämäänsä liittyviä valintoja.
 • Hyväksyn, että minun tekemäni ratkaisut eivät ole ainoita oikeita.
 • Hyväksyn, etten voi tehdä päätöksiä muiden puolesta.
 • Jaan vain oikeaa ja ajantasaista tietoa.
 • En jaa väärää tai epävarmaa tietoa.
 • Jos en tiedä, otan asiasta selvää luotettavasta lähteestä.
 • Hyödynnän asiantuntijoita.
 • Lupaan vain sellaisia asioita, jotka voin pitää.
 • Luon luottamuksen ilmapiiriä pitämällä kiinni sovitusta.
 • En lupaa asioita, jotka eivät ole minun päätettävissäni.

Kokemusasiantuntijatoiminnan perustana on uudenlainen käsitys työntekijän ja asiakkaan rooleista. Lähtötilanteessa on tärkeää ymmärtää perinteisten valta-asetelmien kyseenalaistaminen, voimaantumisen kokemus, osallisuus ja tasavertaisuus. Kokemusasiantuntijakoulutus antaa valmiudet toimia moninaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä sekä taitoja yhteistyöhön ammattilaisten kanssa.

Kokemusasiantuntija voi toimia monenlaisissa tehtävissä, mm; palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa, niin vertais- kuin strategiatyössäkin, sekä kaikessa siltä väliltä.

Kokemusasiantuntijan palkkiosuositukset

Tehtäväkuvaus Palkkiosuositus
Ryhmänohjaus ja valmistelutyö 25 €/tunti
Asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta 50 €/sovittu tapaaminen
Oppilaitosyhteistyö, seminaarit, alustukset, paneelit,
luennot ja koulutustilaisuudet
100 – 600 €
Kokouspalkkio 50 – 100 €
Kehittämisprojektiin osallistuminen 300 – 600 €
Muu työskentely
(mm. havainnointi, haastattelu,
vertaisryhmät, auditointi,
työryhmätyöskentely)
25 €/tunti

(Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry ei maksa palkkaa tai matkakuluja kokemusasiantuntijoille)
http://www.kokemusasiantuntijat.fi/tilaa-kokemusasiantuntija/