Puheenjohtajan palsta: VELLUN TERVEISET

Mielenterveyspalvelut on pääsääntöisesti suunnattu terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisemiseen ja hoidon kehittämiseen. Palvelujärjestelmä on suunniteltu vastaamaan terveiden ja työkykyisten kansalaisten hyvinvoinnin tarpeisiin.

Mielenterveyspalvelut on sekava kokonaisuus, josta toipujan itsensä on vaikeaa saada tietoa. Erityisesti erikoissairaanhoidon ja kuntien peruspalveluiden rajapinta on vaikeasti hahmotettava. Myös vastuut ovat epäselviä: siirtyminen peruspalveluista erikoissairaanhoidon piiriin tai toisinpäin on prosessi, jossa vakavasti sairastuneet mielenterveystoipujat uhkaavat jäädä heitteille.

Vakavasti sairaiden kohdalla avohoito on riittämätöntä ja keskittyy pitkälti oireiden hallintaan. Palvelujärjestelmä ei vastaa tarpeisiin arjen mielekkäästä sisällöstä, ihmisten välisistä kohtaamisista, toimintakykyä ylläpitävästä toiminnasta ja yhdessä tekemisestä.

Vaikeasti sairaat mielenterveystoipujat ovat monin tavoin vähempiosaisia: he ovat muuta väestöä huonommin koulutettuja, osallistuvat vähemmän työelämään, ovat fyysisesti sairaampia, kuolevat nuorempina ja kuuluvat yhteiskunnan köyhimpiin. He perustavat muita harvemmin oman perheen, heillä on usein päihdeongelmia, asunnottomuutta ja he elävät yksinäisempinä sekä eristäytyneempinä kuin muut. Heidän ihmisoikeutensa toteutuvat heikosti kaikilla elämän alueilla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian avohoidossa hoidetaan noin 30.000 potilasta vuodessa ja noin puolet potilaista tulee Turusta. Osastohoidossa on noin 2 500 potilasta vuodessa. Mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien työikäisten (16 – 64 v.) osuus varsinaissuomalaisista on noin 3% eli 14.000 henkilöä.

Turvallisuus tukee toipumista. Onnistunut psykiatrinen hoito perustuu luottamukseen potilaan ja häntä hoitavien ammattilaisten välillä. Tämän turvallisen ja luottamuksellisen suhteen luomiseen tarvitaan työtä sekä halua kaikilta osapuolilta.

18.4.1995 Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys (nykyään Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami) ja Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry kutsuivat Turun psykiatrian työntekijät yhteisen pöydän ääreen – tuolloin perustettu Terve Mieli -työryhmä kokoontui säännöllisesti vuoteen 2000 saakka. Tuolloin Hilkka Virtasesta tuli Turun psykiatrian ylilääkäri ja hänen ehdotuksestaan kutsuttiin koolle Kupittaan foorumi joka toinen kuukausi. Tuolloin alkanut hyvä yhteistyö on katkennut mm. eläköitymisten ja organisaatiomuutosten vuoksi, mutta tänään avaamme keskustelun TYKS Psykiatrian kanssa, ja toivomme, että yhteistyö jatkuisi säännöllisenä tästä eteenkin päin.

t. Vellu

Skip to content