YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

I  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry, Turku

II  Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on potilasjärjestötyötä tekevä mielenterveysyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea mielenterveyttä ja mielenterveyskuntoutujien omaehtoista kuntoutumista aktivoimalla ja yhdistämällä kotipaikkansa ja sen lähikuntien alueilla asuvia mielenterveyskuntoutujia. Yhdistys edistää mielenterveyttä tukemalla ja kehittämällä rakentavaa ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys toimii edistääksensä jäsenistönsä ja kaikkien mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisia, yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä alan eri yhdistysten ja kaikkien toiminta-alueensa mielenterveystoimijoiden kanssa.

III  Toiminnan laatu

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n toiminta-ajatuksena on suvaitsevaisuuden lisääminen psyykkisesti sairastuneita ihmisiä kohtaan. ITU on vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Yhdistys on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu vertaistukiyhteisö, joka edistää jäsentensä sosiaalista kanssakäymistä ja elämänhallintaa. Yhdistys tarjoaa tilat, joissa jäsenet osallistua vapaaehtoiseen toimintaan sekä toimintakykyä ylläpitävään työtoimintaan ohjaavan henkilökunnan tukemana.

Yhdistys:

–        tarjoaa koulutus-, virkistys- ja harrastustoimintaa

–        harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa vaikuttaakseen mm. mielenterveysalan palveluiden järjestämiseen asiakaslähtöisesti

–        on yhteistoiminnassa mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelevien eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa

–        seuraa mielenterveyskuntoutujien elinoloja ja tekee aloitteita niiden kehittämiseksi

–        tekee asiakaslähtöistä työtä tarjoamalla psykososiaalista tukipalvelutoimintaa ja mahdollisuuksia toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan työtoimintaan

Toimintaansa varten yhdistys voi omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimitiloja sekä palkata henkilökuntaa. Yhdistys voi tehdä kuntien ja kuntayhtymien kanssa sopimuksia palveluiden tuottamisesta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja.

IV  Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sen hallituksen hyväksymä yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut henkilö, ei kuitenkaan yhdistyksen työntekijä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä sen hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kannatusjäsenillä voi olla eri jäsenmaksu sen mukaan, onko kyseessä henkilö- vai yhteisöjäsen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

–        on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kuluvana tai sitä edeltävänä vuotena

–        on rikkonut hallituksen laatimia järjestyssääntöjä

–        on muulla tavalla jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

–        on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

–        ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

V  Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syys- ja kevätkokous. Syyskokous pidetään syyskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Kevätkokous pidetään maaliskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen syyskokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus

 6. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kannatus ja varsinaisille jäsenille kuin myös kannatusjäseninä oleville yksityisille ja yhteisöille

 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

 8. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja

 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viiden viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

VI  Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja kokousten koolle kutsuminen

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

VII  Päätöksenteko yhdistyksessä

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksessa vaalit käydään enemmistövaalilla, joissa eniten ääniä saaneet tulevat valituksi.

Hallituksen varajäsenet valitaan samassa vaalissa hallituksen jäsenten kanssa siten, että hallituksen varajäseniksi tulevat valituiksi ne eniten ääniä saaneet henkilöt, jotka eivät ole tulleet valituksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi.

VIII  Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallitus ottaa sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on tilikauden mittainen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

–        valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen määräämin valtuuksin ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaan

–        valmistella ja esitellä jäsenten yhdistyksen kokoukselle tekemät ehdotukset

–        hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta huolellisesti

–        ottaa ja erottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat työntekijät sekä asettaa avukseen toimikunnat ja työryhmät hyväksytyn talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa

Hallituksen kokouksissa on jäsenten ja varajäsenten ohella läsnäolo- ja puheoikeus niillä henkilöillä, jotka hallitus on kokoukseen erikseen kutsunut.

IX  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän työntekijän kanssa.

X  Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenteri vuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on tilikauden mittainen.

XI  Sääntöjen muuttaminen

Sääntömuutoksen hyväksytyksi tulemiseen vaaditaan ¾ enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

XII  Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamista kannattaa vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen sitoumuksien kanssa menetellään ja kenen vastuulle jätetään niiden selvittäminen sekä miten yhdistyksen varat käytetään mielenterveyttä edistäviin tarkoituksiin.